Wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty

0
PODZIEL SIĘ

Jeżeli zostanie nam doręczone wezwanie do zapłaty, to zdarza się, że nie wiemy, jak postąpić z takim dokumentem. Często wkładamy takie pismo do szuflady, bagatelizując sprawę, zwłaszcza w przypadku gdy uważamy, że wzywający się pomylił. Jednak to błąd – nie powinniśmy zwłaszcza w takich sytuacjach pozostawiać otrzymanej korespondencji bez odpowiedzi.

Przede wszystkim powinniśmy:
■ Domagać się opisania stosunku prawnego, z którego wynika wierzytelność względem nas. W tym celu należy zwrócić się do wzywającego z żądaniem przekazania nam dokumentów potwierdzających fakt istnienia zobowiązania, na którego podstawie zostało wystosowane wezwanie, ze wskazaniem podstawy prawnej naliczania określonej w wezwaniu kwoty. Należy pamiętać, że wszelką korespondencję do wzywającego powinniśmy kierować za potwierdzeniem nadania, aby mieć dowód wysłania takich pism.

■ Sprawdzić wysokość odsetek – w przypadku naliczania przez wzywającego – oraz datę, od której są naliczane, gdyż wierzyciel nie ma prawa naliczać odsetek wyższych niż ustawowe, chyba że zostało to inaczej uregulowane w umowie pomiędzy stronami.

■ Ustalić termin przedawnienia roszczeń. Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego ogólny termin przedawnienia wynosi 10 lat, dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata, a dla niektórych należności został ustawowo skrócony do jednego roku. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, czyli powstał obowiązek uregulowania należności.

Jeżeli zaś zgadzamy się z wezwaniem, to powinniśmy wpłacić należną kwotę po uprzednim sprawdzeniu numeru konta wierzyciela. Warto również wysłać do wzywającego potwierdzenie dokonanej wpłaty. W przypadku gdy wierzytelność nasza została sprzedana firmie windykacyjnej, powinniśmy wezwać tę firmę do przedstawienia dokumentów potwierdzających nabycie długu. Ma to dla nas zasadnicze znaczenie w zakresie ustalenia podmiotu uprawnionego do przyjęcia naszej wpłaty.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ